ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Студентське життя

ХV   В с е у к р а ї н с ь к а
науково-практична конференція молодих учених та студентів
з міжнародною участю

 “ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ”

6 жовтня – 8 жовтня  2022 року

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Міністерство освіти і науки України

Одеський національний технологічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова – Кананихіна О.М., канд. техн. наук, доцент, проректор ОНТУ

Заст. голови – Турпурова Т.М., канд. техн. наук, доцент, зав. відділом орг.-вих. роботи ОНТУ

Члени оргкомітету:

Бурдо О.Г. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНТУ

Верхівкер Я.Г. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНТУ

Віват Г.І. – д-р філолог. наук, професор, зав. каф. ОНТУ

Вінникова Л.Г. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНТУ

Жигунов Д.О. – д-р техн. наук, доцент, зав. каф. ОНТУ

Іоргачова К.Г.– д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНТУ

Коваленко О.О. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНТУ

Косой Б.В. – д-р техн. наук, професор, директор інституту ОНТУ

Котлик С.В. – канд. техн. наук, доцент, директор інституту ОНТУ

Крусір Г.В. – д-р техн. наук, доцент, зав. каф ОНТУ

Бондарчук Д.О. – молодіжний ректор ОНТУ

Меліх О.О. – д-р екон. наук, професор, зав. каф. ОНТУ

Мельник Ю.М. – д-р екон. наук, доцент, директор інституту ОНТУ

Іванченкова Л.В.– д-р екон. наук, професор, зав. каф. ОНТУ

Плотніков В.М.– д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНТУ

Саркісян Г.О.– д-р техн. наук, доцент, декан ОНТУ

Сєргєєва Т.П. – зав. каф. фізичної культурита спорту ОНТУ

Скрипниченко Д.М. – голова первинної профспілкової організації студентів ОНТУ

Солоницька І.В. – канд. техн. наук, доцент, директор інституту ОНТУ

Соц  С.М. – канд. техн. наук, доцент, декан ОНТУ

Станкевич Г.М.– д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНТУ

Тележенко Л.М. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНТУ

Титлов О.С. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНТУ

Ткаченко Н.А. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНТУ

Ткаченко О.Б. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНТУ

Черно Н.К. – д-р техн. наук, професор, зав. каф. ОНТУ

Шарахматова Т.Є. – канд. техн. наук, доцент, декан ОНТУ

Шпирко Т.В. – канд. техн. наук, доцент, декан ОНТУ

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Філософія здоров’я. Теоретико-методологічні засади здорового способу життя.
 2.  Проблеми здорового харчування. Медичні аспекти здорового способу життя молоді.
 3. Технологічні аспекти виробництва харчових продуктів лікувально-оздоровчого напрямку.
 4. Безпека харчових продуктів і товарів.
 5. Безпека зерна та зерновик продуктів.
 6. Виноробство та культура вина.
 7. Вода та сучасні проблеми екології води.
 8. Туризм як здоровий спосіб життя
 9. Екологічні аспекти здорового способу життя.
 10. Інженерні екосистеми. Ресурси та комфорт.
 11. Безпека життя і діяльності молоді.
 12. Еколого-енергетичні аспекти здорового способу життя.
 13. Економічні аспекти формування здорового способу життя.
 14. IT технології у формуванніздорового способу життя молоді.

15. Роль студентського самоврядування у формуванні здорового способу життя молоді.Вода та сучасні проблеми екології води.

До 15 вересня 2022 р. необхідно надіслати тези обсягом не більше 2 сторінок формату А5.

Матеріали надсилати на електронну адресу: konferenciya-molod@ukr.net.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Матеріали конференції друкуються без редагування – з поданих оригіналів. Статті подаються в електронній версії файла формату Word для  Windows (шрифт Times New Roman, розміром 10, міжрядковий інтервал 1) обсягом не більше 2 сторінок формату А5. Поля повинні бути: ліве – 2,5 см; верхнє, нижнє і праве – 1,5 см. Колонтитули – 1,25 см.

Назва статті друкується великими літерами по центру напівжирним 10 шрифтом, через одинарний інтервал прізвища, ім’я та по батькові автора(ів). Назва організації, місто – по середині рядка напівжирним 10 шрифтом.

Потім, через один інтервал  після назви організації друкують текст статті.

ПІБ наукового керівника (науковий ступінь, вчене звання) друкувати наприкінці статті.

Рисунки виконуються чорно-білими, діаграми у градаціях чорного (кольорові не допускаються). Розміри рисунків і таблиць не повинні перевищувати розміри текстового поля, мінімальний кегель 10.

Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ДСТУ. Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця – мати назву.

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією.

Наприклад: Рис.1 – Порівняльна характеристика… (шрифт 10, жирний)

Таблиця розміщується під текстом, в якому вперше подано посилання на неї. Таблиці виконуються тільки у книжковій орієнтації.

Наприклад: Таблиця 1 – Показники… (шрифт 10, жирний)

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

КОМПОНЕНТИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

 Іванов О.Д., студент V курсу факультету ІТХіРГБ

Одеський національний технологічний університет,

м. Одеса

Розроблено систему досліджень та інформації студентів про здоровий спосіб життя

……………………………………………………..

Науковий керівник – канд. філос. наук,

доцент Петров А.Л.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Для участі в конференції Вам необхідно до 15 вересня 2022 року пройти реєстрацію:

 

Адреса електронної пошти для довідок:

konferenciya-molod@ukr.net

Контакти

Профспілковий комітет студентів

кабінет А-233 (головний корпус, ул. Канатная, 112)

Голова – Скрипніченко Дмитро Михайлович

Студентська рада академії

(головний корпус, ул. Канатная, 112)

Голова – Бондарчук Дарія Олександрівна

Студентська спілка

Делі Ігор Іванович

тел. 712-40-23 (міський)
тел. 10-23 (внутрішній)
E-mail: student.profkom.onaft@gmail.com

тел. 712-40-23 (міський)
тел. 10-23 (внутрішній)